Podatek od nieruchomości – od czego zależy?

Jak właściwie wyglądają zasady opodatkowania nieruchomości? Rządzą się one swoimi własnymi prawami, którym nie podlegają żadne inne podmioty. Niektóre przepisy są jednak niekoniecznie jasne i zrozumiałe. Jak sprawa wygląda w praktyce? Podatek od nieruchomości to danina majątkowa, która w żadnym stopniu nie zależy od pobieranych z niej pożytków i dochodów. Płacą ją nie tylko właściciele, ale również użytkownicy wieczyści gruntów i posiadacze zależni obiektów z gminy lub Skarbu Państwa. Stawki są ustalane osobno przez każdą gminą, jednak nie mogą osiągnąć wartości wyższej niż określona przez ustawę. Podatek od nieruchomości jest płacony w 4 ratach. Podlegają mu grunty, budynki i budowle. Jakie grunty nie obejmuje podatek od nieruchomości? Przede wszystkim te położone pod wodami płynącymi i kanałami, pasy drogowe i drogi oraz lasy, grunty zadrzewione, zakrzewione lub użytki rolne. W przypadku gruntu podatek wylicza się, mnożąc pewną stawkę przez powierzchnię. Wpływ na wysokość ma także przeznaczenie, jakie spełnia grunt. W przypadku budynków podatkiem są objęte wszelkie ich typy spełniające wymogi ustawowe. Są to budynki mieszkalne, przemysłowe, biurowe, magazynowe, handlowo-usługowe, oświaty, nauki, kultury, szpitalne i różne inne. Podatek oblicza się bardzo podobnie jak w przypadku gruntów, jednak dla budynków gospodarczych jest on znacznie wyższy niż dla mieszkalnych.